Reply
Keyblade Wielder
Registered: 09/05/2012
Offline
8191 posts
 

Re: A

Jul 9, 2013

Wow yall are failing on your reply timing

FiveFourteen
Ask FiveFourteen,Twitter,Google+
"I am passionate, vigilant, motivated, and I am proud to be a part of the PlayStation Community."
Message 61 of 241 (102 Views)
Reply
0 Likes
Survivor
Registered: 06/30/2012
Offline
2179 posts
 

Re: A

Jul 9, 2013

ANJWFNOAGOIAHGOIHASEOHGOZHSOIGHOASNEGVKNIUGNINIYBXWQSRCVBONOKPKNOINRREZBGNUREZILHBGUHYUGVUGTVYRCEXWSZTSRTYGOUBIPOINMJOBHVKYCCUTEDXUEXWXEZSYCJVGYHKBKUNHKJCVXIOJOIDSJOIJDOIJOIJOIJSOGHSRUHNHYBGYVCSBEBGUGJKOSGOISRHGORSHGOISEHGSOJGKISRJHORJGSOHGOSHGWIUTHWIOJOEIHRKSNBESABHQBNGNBHEDYRGGPGH[JBGIFNBSVGDSUGNHGKORHRIKGDNHUSJNGOIASHOLJAOWNRWOATNAOEGSNOSIEHMSLRNHJSNKISXDCVGBHJNMKLJKHJUYGTRDTHYUJNIKIHYUGTRTGYHUJIKKKHYGRTDESWDCVGBHNJMESXDRTGYHUJMK,WESXDRCTGBHUJNIMKESRXDCTGVYBHJNMKERDCTGVYBHUJNIMKLRETYBHUNJMK,LRDTVGYBHUJIKOTRYHUNJMK,REDRTGHUJIKOLRETHYUJIKRETYHUIKOLRETHYUJMIKAWSEXDCTVGBHNJMKERSRDCTVGBHUJMK,L.RRTYGHJMKLHUNJIMK,LESZXDRCTGVYBHJNSXERDCTVGYBHJNMKLRDTVGYBHUNJIMKDRTFVGHUJMK,RDCVGBHJMK,DCGVHJMKLABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZHBNHGTCTHUJMKRDCTFHUJNIMTRTGYHUNJRTHUNRTYHUTRYGHUJITRYHUJITRYHUTRHYUTRYHUDRTHYUTRFGVHYUTRYHUITYHUITHYUITYHUJTRYHUIRTHYUIGYHUIWSDGVRTYHUEDTRYGHURTGYHURTYGHUWAETRGHYUSWEDRTGHYDCVBGNHJXCVBNMDGHJKERTGHYUJIKRTYUIOUIOPDFGHJSDFGBHTRYHUJIORETVBHUJETRYHURETYURSDTYGHUEDTRYGHURDTHUIDRTGYHUJITRTGYHUJIDRTGHUJNESDRTHYUJWDCTGHUDRTHUJRTVHUIRTHYUJTTVGBHUCTVGBYUJTRYBHUNJTVGHUJRETGHUJIDRTGHUJEDCTBHYUERTVHUJRTHUJMIETRHY

 

Somewhere hidden in this is the full alphabet in order. First one to find it gets a cookie.

Message 62 of 241 (100 Views)
Reply
0 Likes
Welcoming Committee
Registered: 08/20/2007
Online
10433 posts
 

Re: A

Jul 9, 2013

Xactly


[MVP Terms and Conditions][MVP Program][My YouTube Channel]
[
Welcoming Committee][ Motivated, Vigilant, Passionate]
[My Power Shall Be Absolute! #Vergil]
Message 63 of 241 (98 Views)
Reply
0 Likes
Welcoming Committee
Registered: 08/20/2007
Online
10433 posts
 

Re: A

Jul 9, 2013

RaiXku wrote:

ANJWFNOAGOIAHGOIHASEOHGOZHSOIGHOASNEGVKNIUGNINIYBXWQSRCVBONOKPKNOINRREZBGNUREZILHBGUHYUGVUGTVYRCEXWSZTSRTYGOUBIPOINMJOBHVKYCCUTEDXUEXWXEZSYCJVGYHKBKUNHKJCVXIOJOIDSJOIJDOIJOIJOIJSOGHSRUHNHYBGYVCSBEBGUGJKOSGOISRHGORSHGOISEHGSOJGKISRJHORJGSOHGOSHGWIUTHWIOJOEIHRKSNBESABHQBNGNBHEDYRGGPGH[JBGIFNBSVGDSUGNHGKORHRIKGDNHUSJNGOIASHOLJAOWNRWOATNAOEGSNOSIEHMSLRNHJSNKISXDCVGBHJNMKLJKHJUYGTRDTHYUJNIKIHYUGTRTGYHUJIKKKHYGRTDESWDCVGBHNJMESXDRTGYHUJMK,WESXDRCTGBHUJNIMKESRXDCTGVYBHJNMKERDCTGVYBHUJNIMKLRETYBHUNJMK,LRDTVGYBHUJIKOTRYHUNJMK,REDRTGHUJIKOLRETHYUJIKRETYHUIKOLRETHYUJMIKAWSEXDCTVGBHNJMKERSRDCTVGBHUJMK,L.RRTYGHJMKLHUNJIMK,LESZXDRCTGVYBHJNSXERDCTVGYBHJNMKLRDTVGYBHUNJIMKDRTFVGHUJMK,RDCVGBHJMK,DCGVHJMKLABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZHBNHGTCTHUJMKRDCTFHUJNIMTRTGYHUNJRTHUNRTYHUTRYGHUJITRYHUJITRYHUTRHYUTRYHUDRTHYUTRFGVHYUTRYHUITYHUITHYUITYHUJTRYHUIRTHYUIGYHUIWSDGVRTYHUEDTRYGHURTGYHURTYGHUWAETRGHYUSWEDRTGHYDCVBGNHJXCVBNMDGHJKERTGHYUJIKRTYUIOUIOPDFGHJSDFGBHTRYHUJIORETVBHUJETRYHURETYURSDTYGHUEDTRYGHURDTHUIDRTGYHUJITRTGYHUJIDRTGHUJNESDRTHYUJWDCTGHUDRTHUJRTVHUIRTHYUJTTVGBHUCTVGBYUJTRYBHUNJTVGHUJRETGHUJIDRTGHUJEDCTBHYUERTVHUJRTHUJMIETRHY

 

Somewhere hidden in this is the full alphabet in order. First one to find it gets a cookie.


 


[MVP Terms and Conditions][MVP Program][My YouTube Channel]
[
Welcoming Committee][ Motivated, Vigilant, Passionate]
[My Power Shall Be Absolute! #Vergil]
Message 64 of 241 (96 Views)
Reply
0 Likes
Survivor
Registered: 06/30/2012
Offline
2179 posts
 

Re: A

Jul 9, 2013

deadend123 wrote:

RaiXku wrote:

ANJWFNOAGOIAHGOIHASEOHGOZHSOIGHOASNEGVKNIUGNINIYBXWQSRCVBONOKPKNOINRREZBGNUREZILHBGUHYUGVUGTVYRCEXWSZTSRTYGOUBIPOINMJOBHVKYCCUTEDXUEXWXEZSYCJVGYHKBKUNHKJCVXIOJOIDSJOIJDOIJOIJOIJSOGHSRUHNHYBGYVCSBEBGUGJKOSGOISRHGORSHGOISEHGSOJGKISRJHORJGSOHGOSHGWIUTHWIOJOEIHRKSNBESABHQBNGNBHEDYRGGPGH[JBGIFNBSVGDSUGNHGKORHRIKGDNHUSJNGOIASHOLJAOWNRWOATNAOEGSNOSIEHMSLRNHJSNKISXDCVGBHJNMKLJKHJUYGTRDTHYUJNIKIHYUGTRTGYHUJIKKKHYGRTDESWDCVGBHNJMESXDRTGYHUJMK,WESXDRCTGBHUJNIMKESRXDCTGVYBHJNMKERDCTGVYBHUJNIMKLRETYBHUNJMK,LRDTVGYBHUJIKOTRYHUNJMK,REDRTGHUJIKOLRETHYUJIKRETYHUIKOLRETHYUJMIKAWSEXDCTVGBHNJMKERSRDCTVGBHUJMK,L.RRTYGHJMKLHUNJIMK,LESZXDRCTGVYBHJNSXERDCTVGYBHJNMKLRDTVGYBHUNJIMKDRTFVGHUJMK,RDCVGBHJMK,DCGVHJMKLABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZHBNHGTCTHUJMKRDCTFHUJNIMTRTGYHUNJRTHUNRTYHUTRYGHUJITRYHUJITRYHUTRHYUTRYHUDRTHYUTRFGVHYUTRYHUITYHUITHYUITYHUJTRYHUIRTHYUIGYHUIWSDGVRTYHUEDTRYGHURTGYHURTYGHUWAETRGHYUSWEDRTGHYDCVBGNHJXCVBNMDGHJKERTGHYUJIKRTYUIOUIOPDFGHJSDFGBHTRYHUJIORETVBHUJETRYHURETYURSDTYGHUEDTRYGHURDTHUIDRTGYHUJITRTGYHUJIDRTGHUJNESDRTHYUJWDCTGHUDRTHUJRTVHUIRTHYUJTTVGBHUCTVGBYUJTRYBHUNJTVGHUJRETGHUJIDRTGHUJEDCTBHYUERTVHUJRTHUJMIETRHY

 

Somewhere hidden in this is the full alphabet in order. First one to find it gets a cookie.


 


Smiley Surprised Dat was fast. OK, I shall reward you with your prize

 

Message 65 of 241 (80 Views)
Fender Bender
Registered: 05/03/2013
Offline
3329 posts
 

Re: A

Jul 9, 2013

RaiXku wrote:

ANJWFNOAGOIAHGOIHASEOHGOZHSOIGHOASNEGVKNIUGNINIYBXWQSRCVBONOKPKNOINRREZBGNUREZILHBGUHYUGVUGTVYRCEXWSZTSRTYGOUBIPOINMJOBHVKYCCUTEDXUEXWXEZSYCJVGYHKBKUNHKJCVXIOJOIDSJOIJDOIJOIJOIJSOGHSRUHNHYBGYVCSBEBGUGJKOSGOISRHGORSHGOISEHGSOJGKISRJHORJGSOHGOSHGWIUTHWIOJOEIHRKSNBESABHQBNGNBHEDYRGGPGH[JBGIFNBSVGDSUGNHGKORHRIKGDNHUSJNGOIASHOLJAOWNRWOATNAOEGSNOSIEHMSLRNHJSNKISXDCVGBHJNMKLJKHJUYGTRDTHYUJNIKIHYUGTRTGYHUJIKKKHYGRTDESWDCVGBHNJMESXDRTGYHUJMK,WESXDRCTGBHUJNIMKESRXDCTGVYBHJNMKERDCTGVYBHUJNIMKLRETYBHUNJMK,LRDTVGYBHUJIKOTRYHUNJMK,REDRTGHUJIKOLRETHYUJIKRETYHUIKOLRETHYUJMIKAWSEXDCTVGBHNJMKERSRDCTVGBHUJMK,L.RRTYGHJMKLHUNJIMK,LESZXDRCTGVYBHJNSXERDCTVGYBHJNMKLRDTVGYBHUNJIMKDRTFVGHUJMK,RDCVGBHJMK,DCGVHJMKLABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZHBNHGTCTHUJMKRDCTFHUJNIMTRTGYHUNJRTHUNRTYHUTRYGHUJITRYHUJITRYHUTRHYUTRYHUDRTHYUTRFGVHYUTRYHUITYHUITHYUITYHUJTRYHUIRTHYUIGYHUIWSDGVRTYHUEDTRYGHURTGYHURTYGHUWAETRGHYUSWEDRTGHYDCVBGNHJXCVBNMDGHJKERTGHYUJIKRTYUIOUIOPDFGHJSDFGBHTRYHUJIORETVBHUJETRYHURETYURSDTYGHUEDTRYGHURDTHUIDRTGYHUJITRTGYHUJIDRTGHUJNESDRTHYUJWDCTGHUDRTHUJRTVHUIRTHYUJTTVGBHUCTVGBYUJTRYBHUNJTVGHUJRETGHUJIDRTGHUJEDCTBHYUERTVHUJRTHUJMIETRHY

 

Somewhere hidden in this is the full alphabet in order. First one to find it gets a cookie.


Y can't I have a cookie?

Twitter: @XenokingX
Message 66 of 241 (77 Views)
Reply
0 Likes
Keyblade Wielder
Registered: 09/05/2012
Offline
8191 posts
 

Re: A

Jul 9, 2013

Zebras are amazing

 

 

I WIN AGAIN HAHAHHA

FiveFourteen
Ask FiveFourteen,Twitter,Google+
"I am passionate, vigilant, motivated, and I am proud to be a part of the PlayStation Community."
Message 67 of 241 (74 Views)
Reply
0 Likes
Survivor
Registered: 06/30/2012
Offline
2179 posts
 

Re: A

Jul 9, 2013

kingbro1 wrote:

RaiXku wrote:

ANJWFNOAGOIAHGOIHASEOHGOZHSOIGHOASNEGVKNIUGNINIYBXWQSRCVBONOKPKNOINRREZBGNUREZILHBGUHYUGVUGTVYRCEXWSZTSRTYGOUBIPOINMJOBHVKYCCUTEDXUEXWXEZSYCJVGYHKBKUNHKJCVXIOJOIDSJOIJDOIJOIJOIJSOGHSRUHNHYBGYVCSBEBGUGJKOSGOISRHGORSHGOISEHGSOJGKISRJHORJGSOHGOSHGWIUTHWIOJOEIHRKSNBESABHQBNGNBHEDYRGGPGH[JBGIFNBSVGDSUGNHGKORHRIKGDNHUSJNGOIASHOLJAOWNRWOATNAOEGSNOSIEHMSLRNHJSNKISXDCVGBHJNMKLJKHJUYGTRDTHYUJNIKIHYUGTRTGYHUJIKKKHYGRTDESWDCVGBHNJMESXDRTGYHUJMK,WESXDRCTGBHUJNIMKESRXDCTGVYBHJNMKERDCTGVYBHUJNIMKLRETYBHUNJMK,LRDTVGYBHUJIKOTRYHUNJMK,REDRTGHUJIKOLRETHYUJIKRETYHUIKOLRETHYUJMIKAWSEXDCTVGBHNJMKERSRDCTVGBHUJMK,L.RRTYGHJMKLHUNJIMK,LESZXDRCTGVYBHJNSXERDCTVGYBHJNMKLRDTVGYBHUNJIMKDRTFVGHUJMK,RDCVGBHJMK,DCGVHJMKLABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZHBNHGTCTHUJMKRDCTFHUJNIMTRTGYHUNJRTHUNRTYHUTRYGHUJITRYHUJITRYHUTRHYUTRYHUDRTHYUTRFGVHYUTRYHUITYHUITHYUITYHUJTRYHUIRTHYUIGYHUIWSDGVRTYHUEDTRYGHURTGYHURTYGHUWAETRGHYUSWEDRTGHYDCVBGNHJXCVBNMDGHJKERTGHYUJIKRTYUIOUIOPDFGHJSDFGBHTRYHUJIORETVBHUJETRYHURETYURSDTYGHUEDTRYGHURDTHUIDRTGYHUJITRTGYHUJIDRTGHUJNESDRTHYUJWDCTGHUDRTHUJRTVHUIRTHYUJTTVGBHUCTVGBYUJTRYBHUNJTVGHUJRETGHUJIDRTGHUJEDCTBHYUERTVHUJRTHUJMIETRHY

 

Somewhere hidden in this is the full alphabet in order. First one to find it gets a cookie.


Y can't I have a cookie?


deadend was faster. No cookie for you Smiley Tongue

Message 68 of 241 (70 Views)
Reply
0 Likes
Welcoming Committee
Registered: 08/20/2007
Online
10433 posts
 

Re: A

Jul 9, 2013

Amazing timing.


[MVP Terms and Conditions][MVP Program][My YouTube Channel]
[
Welcoming Committee][ Motivated, Vigilant, Passionate]
[My Power Shall Be Absolute! #Vergil]
Message 69 of 241 (68 Views)
Reply
0 Likes
Fender Bender
Registered: 05/03/2013
Offline
3329 posts
 

Re: A

Jul 9, 2013

FiveFourteen wrote:

Zebras are amazing

 

 

I WIN AGAIN HAHAHHA


AMAZING!

Twitter: @XenokingX
Message 70 of 241 (63 Views)
Reply
0 Likes